เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ     

- ดูแลเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

- จัดทำข้อมูลเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสื่อประเภทต่างๆ

- วิเคราะห์ประเด็นข่าว และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

- ติดต่อประสานงานกับนักข่าวและสื่อมวลชน

- จัดงานแถลงข่าวหรือจัดกิจกรรมพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่รับสมัคร : 8 - 26 มกราคม 2561

คุณสมบัติ:

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศน์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:

เกี่ยวกับบริษัท/หน่วยงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.  2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ตำแหน่งงานอื่นๆ