Public Relations

011

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า กยศ. รวมใจพัฒนาสังคม ภายใต้สโลแกน “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ตอบแทน คุณสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้...

slf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงิน

ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS

          ขอเชิญผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สมัครรับแจ้งเตือนการครบกำหนดชำระหนี้ผ่านทาง SMS ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมสามารถรับรู้ข่าวสารการชำระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น...

001

►  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560      •   พ.ศ. 2541        •   พ.ศ. 2560