About Jobs Online

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นองค์การของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาโดยใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน และเมื่อจบการศึกษา จะต้องมาชำระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อหมุนเวียนให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ต่อไป

กองทุนฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ กยศ. Jobs Online เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กู้เงิน กยศ. และประชาชนทั่วไป ในการมีงานทำ โดยสามารถฝากประวัติการสมัครไว้ได้ที่นี่ เพื่อที่จะให้กองทุนได้เข้ามาค้นหาประวัติและคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์งานได้โดยตรง